Studia rusycystyczne

Studia Rusycystyczne

 


Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pod red. Martyny Król-Kumor znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 punktów).

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowej bazie referencyjnej Index Copernicus od 2015 r.


Czasopismo “Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” może pochwalić się wieloletnią tradycją. Wydawane jest od 1983 roku, najpierw pod nazwą „Kieleckie Studia Rusycystyczne” pod red. A. Semczuka i J. Żuka, następnie jako „Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej” pod red. A. Jankowskiego i K. Lucińskiego.
Od 2010 r czasopismo wydawane było pod red. Lidii Mazur-Mierzwy. W 2018 roku redakcję objęła Martyna Król-Kumor. W skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą wybitni uczeni z Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy i Polski, którzy wnoszą cenne uwagi i opinie służące doskonaleniu poszczególnych tomów czasopisma. Każdy artykuł recenzuje dwóch niezależnych, zewnętrznych recenzentów. Uzyskanie przez autora artykułu jednej recenzji negatywnej skutkuje powołaniem trzeciego recenzenta (tzw. Superrecenzenta). Ostateczną decyzję o dopuszczeniu artykułu do publikacji podejmuje Kolegium Redakcyjne.
Od kilku lat każdy tom czasopisma ukazuje się równocześnie w wersji elektronicznej na stronie “Studiów Rusycystycznych UJK” (także na stronie Instytutu Filologii Obcych UJK), co pozwala zapoznać się z zawartością danego rocznika szerszemu gronu czytelników i badaczy.
W czasopiśmie publikowane są artykuły, odzwierciedlające główne trendy badawcze w dziedzinach językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i przekładoznawstwa. Wyniki swoich badań i poszukiwań prezentują naukowcy z kraju i z zagranicy. Dotychczas artykuły pisane były w języku polskim i rosyjskim. Od 2018 roku redakcja przyjmuje także artykuły napisane po angielsku. Wszystkie publikacje zaopatrzone są w streszczenia w języku angielskim. Po przyjęciu artykułów do druku autor otrzymuje do podpisania umowę potwierdzającą własne autorstwo i nienaruszanie praw innych osób.

anglia  Wersja angielska

rosja  Wersja rosyjska

Kolegium Redakcyjne:
prof.dr hab. Eleonora Lassan (Litwa)
prof. dr hab. Aleksiej Głazkow (Rosja)
prof. dr hab. Walentyna Gierasimczuk (Ukraina)
prof. dr hab. Margarita Gawrilina (Łotwa)
dr hab. prof. UJK Oleg Leszczak (Polska)
dr hab. prof. UJK Joanna Nowakowska-Ozdoba (Polska)

Sekretarz redakcji:
dr Yewgen Zubkov

Redaktor tematyczny:
prof. dr hab. Ludmiła Szewczenko

Redaktor językowy:
dr hab. prof. UJK Irina Rolak

Recenzenci:
prof. dr hab. Aleksander Głotow (Ukraina)
prof. dr hab. Oksana Labaszczuk (Ukraina)

prof. dr hab. Vladimir Zaika (Rosja)

prof. zw. dr hab. Zofia Czapiga (Polska)

prof. dr hab. Helena Pociechina prof. UWM (Polska)

dr hab. Marek Marszałek prof. UKW (Polska)

Zasady etyki:

Kolegium Redakcyjne kieruje się zasadami etycznymi dla autorów publikacji w czasopismach naukowych, opracowanymi przez COPE:

The Committee on Publication Ethicshttps://publicationethics.org/

Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors:

https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

Zachęcamy również recenzentów do przestrzegania zasad etycznych przedstawionych w dokumencie COPE:

Ethical Guidelines for Peer Reviewers

Zasady kwalifikowania publikacji do druku lub jej odrzucenia:

 

Kolegium Redakcyjne Studiów Rusycystycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przyjmuje daną publikację do druku wówczas, gdy uzyskała ona 2 recenzje pozytywne. W przypadku uzyskania jednej recenzji negatywnej Kolegium Redakcyjne przekazuje artykuł do ponownej recenzji i podejmuje decyzję odnośnie publikacji.

Opis procedury recenzowania:

Kolegium Redakcyjne Studiów Rusycystycznych UJK wysyła artykuły naukowe poprzez Uniwersytecką Platformę Czasopism do recenzentów zewnętrznych, którzy zgodnie z ankietą recenzji opiniują każdy tekst i polecają go do druku lub nie rekomendują do publikacji. Recenzent może zasugerować korektę i uzupełnienia w danym tekście. Następnie autor po zapoznaniu się z recenzją i dokonaniu właściwej korekty kieruje artykuł do redakcji.

Instrukcje przygotowywania artykułów:

Tekst pismem 12 p. Marginesy: górny i dolny po 2 cm; prawy 4 cm, lewy 3 cm. Interlinia przynajmniej 24 p. Około 30 wierszy na stronie i 60 znaków w wierszu.

Na początku artykułu po lewej stronie umieszczamy imię i nazwisko autora, afiliację i indywidualny numer ORSID (wszystko kursywą).

Pod spodem na środku tytuł artykułu (czcionka pogrubiona).

Przypisy zawierające dodatkową informację, odnoszącą się do tekstu zasadniczego piszemy taką samą wielkością czcionki i interlinią jak tekst główny, w numeracji ciągłej.

Do tworzenia przypisów bibliograficznych stosujemy harwardzki system odsyłaczy. Odsyłacze w tekście podstawowym zaznaczamy następująco: w nawiasie – nazwisko autora, rok wydania, dwukropek, numery stron. Np.: „Wniosek ten został sformułowany przez polskich językoznawców” (Kowalski 2001: 163, Maciejewski 2003: 123).

Nazwisko autora można pominąć, jeżeli z kontekstu jednoznacznie wynika, że jest on autorem cytowanej pracy. W wypadku prac zbiorowych podajemy nazwisko pierwszego autorem. Wówczas w nawiasie umieszczamy tylko rok i numer strony. Jeśli cytowana publikacja jest napisana przez kilku autorów, to w nawiasie umieszczamy nazwisko pierwszego wymienionego autora i skrót i in. (Kowalski i in. 2002: 131). Jeżeli w spisie wykorzystanych źródeł i opracowań dwóch lub więcej autorów ma to samo nazwisko, to w odsyłaczu przy nazwisku autora należy umieścić inicjał imienia (Kowalski J. 1999: 15).W przypadku publikacji jednego autora z tego samego roku, dodajemy literę po roku (Kowalski 2012a: 12, Kowalski 2012b: 45 – 47). Publikacje zbiorowe pod redakcją oznaczamy przez nazwisko redaktora (jeśli jest jeden) lub pierwszego wymienionego ze skrótem red. (Kowalski red. 2013: 24). Źródła internetowe cytujemy przez podanie nazwiska autora, a w przypadku braku nazwiska przez napisanie tytułu artykułu lub jego początku (jeśli jest długi) poprzedzonych skrótem zob. Tytuł piszemy kursywą: (zob. Językoznawstwo).

W bibliografii ułożonej alfabetycznie (bez numeracji) używamy kapitalików dla nazwisk i inicjałów autorów. Tytuły monografii i nazw czasopism piszemy kursywą bez cudzysłowów. Przy źródłach internetowych oprócz nazwiska autora (jeśli jest podane) i tytułu podajemy nazwę domeny, usuwamy hiperłącze i podajemy datę dostępu.

Przykłady:

(monografia) Kowalski J. (2012), Językoznawstwo ogólne. Warszawa: PWN.

(rozdział w monografii zbiorowej) Nowak J. (2002), Czym jest język. W: Kowalski J. (red.), Językoznawstwo współczesne. Warszawa, 221 – 243.

(artykuł w czasopiśmie naukowym) Maciejewski D. (2013), Język a mowa. Przegląd Humanistyczny. 2, 21- 32.

(źródło internetowe) Dyskurs naukowy. W: Wikipedia – wolna encyklopedia, http//wikipedia-wolnaencyklopedia.pl-dyskursnaukowy (dostęp 1.10.2018).

 Szczegółowy opis bibliografii w systemie harwardzkim można znaleźć na stronie: https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

Poniżej powinien znaleźć się angielski tytuł artykułu, słowa kluczowe w języku angielskim i abstrakt w języku angielskim (do 900 znaków). Na końcu artykułu umieszczamy imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy oraz zainteresowania naukowe autora publikacji.