Prace dyplomowe

Wersja papierowa pracy dyplomowej:

Strona tytułowa pracy licencjackiej albo magisterskiej powinna być podwójna: pierwsza w języku obcym, zaś druga po polsku wg wzoru (poniżej).

Wymagane są jeszcze:
- podpisane oświadczenie dotyczące ochrony praw autorskich

- fiszka bibliograficzna
Oświadczenie oraz fiszka bibliograficzna (szczegółowe informacje niżej) nie mogą stanowić części pracy, muszą być dołączone osobno.

- Pracę dyplomową składamy w Sekretariacie w terminach wyznaczonych przez promotorów w jednym egzemplarzu termobindowanym, drukowanym dwustronnie, w miękkiej oprawie. Strony tytułowe należy wydrukować jednostronnie.

- Na egzemplarzu pracy musi być umieszczona w sposób trwały zgoda na udostępnienie pracy lub jej odmowa, podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem autora (np. może być napisana długopisem na stronie tytułowej lub jej odwrocie, poniżej tekstu, jak również może być przyklejona na osobnej kartce, bądź zszyta). Proszę zwrócić uwagę, że informację o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na udostępnianie pracy należy zamieścić również w oświadczeniu.

Oto przykłady :

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy dyplomowej
Anna Kowalska

lub

Nie wyrażam zgody na udostępnienie mojej pracy dyplomowej
Anna Kowalska

- Ewentualne dodatkowe kopie pracy dla promotora i recenzenta przekazywane są indywidualnie promotorowi.

Wersja elektroniczna pracy dyplomowej:

 • Do wewnętrznej strony tylnej okładki proszę tylko luźno! włożyć płytę CD z zawartością pracy. Płyta NIE MOŻE BYĆ W ŻADEN SPOSÓB PRZYKLEJONA
 • Praca powinna być zapisana w jednym z następujących formatów: .doc; .docx; .odt; .pdf
 • Opis płyty powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko studenta, nr albumu, tytuł pracy dyplomowej, rok akademicki.
 • Uwaga !!! Celem złożenia pracy w systemie antyplagiatowym wymagane jest dostarczenie bezwzględnie identycznych pod względem rozmieszczenia tekstu dwóch wersji pracy (drukowanej i elektronicznej - na płycie).
  W przypadku wykrytych różnic między pierwszymi i ostatnimi wierszami na trzech losowo wybranych przez antyplagiat stronach - praca nie będzie mogła być poddana weryfikacji.

Załączniki

 • Regulamin dyplomowania na studiach I i II stopnia  - pobierz
 • załącznik 1 (wzór strony tytułowej pracy dyplomowej) – pobierz
  (wzór strony tytułowej pracy dyplomowej wersja rosyjska) – pobierz
  (wzór strony tytułowej pracy dyplomowej wersja niemiecka) – pobierz
  (wzór strony tytułowej pracy dyplomowej wersja angielska) – pobierz
 • załącznik 2 (formularz recenzji) – pobierz
 • załącznik 3 (formularz oświadczenia)  - pobierz
 • załącznik 4 (fiszka)  - pobierz
 • załącznik 5 (wyciąg  z Regulaminu Studiów)  - pobierz

Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia (dla kierunku filologia) :

Druk oceny pracy dyplomowej (dla promotorów/recenzentów) - pobierz

Wykaz dokumentów, które powinien złożyć w dziekanacie student kończący studia na Wydziale Humanistycznym znajduje się na się na internetowej stronie Dziekanatu Wydziału Humanistycznego do której odnośnik znajduje się: w tym miejscu*

(*powyższy odnośnik prowadzi do strony poza instytutem)