Jakość kształcenia

qqStudia filologiczne prowadzone w Instytucie Filologii Obcych UJK realizują założenia uczelnianego systemu jakości kształcenia. Są one niezwykle ważny dla dydaktycznej pracy IFO, gdyż obowiązki w tym zakresie zostały zdefiniowane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ciągłe doskonalenie – będące istotą uczelnianego systemu jakości kształcenia – obejmuje szereg działań i procedur oraz instytucji. Na poziomie wewnątrzuczelnianym monitorowane są kariery absolwentów, aby jak najlepiej dopasować ofertę edukacyjną do wyzwań współczesności. Kierunek Filologia oraz jej specjalności (angielska, niemiecka i rosyjska) ma opracowany system efektów kształcenia, które musi osiągnąć absolwent studiów na określonym stopniu. Pracownicy Instytutu przestrzegają regulaminów wewnętrznych, a także procedur uczelnianych, wydziałowych oraz własnych, które obejmują wszystkie aspekty studiowania.

Ważną rolę w procesie podnoszenia jakości kształcenia odgrywają wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która dokonuje oceny kierunku studiów, ale też Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia sprawdzającej pracę Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia oraz tej ostatniej, która każdego roku odwiedza Instytut. Poza Polską Komisją Akredytacyjną w systemie aktywne są też inne podmioty, które zalicza się do zewnątrzuczelnianych – interesariusze zewnętrzni. Są to przedstawiciele różnych instytucji, którzy współpracują z Instytutem bezpośrednio lub poprzez Wydział Humanistyczny UJK.