Badania naukowe

Badania naukowe

Tematyka badań naukowych pracowników Instytutu Filologii Obcych obejmuje pięć zasadniczych kierunków: językoznawstwo, literaturoznawstwo,
kulturoznawstwo, przekładoznawstwo i glottodydaktykę.

Obszar prowadzonych badań przez pracowników Zakładu Językoznawstwa dotyczy głównie etnicznego językowego obrazu świata i jego eksplikacji w różnego typu dyskursach. Celem badań jest opracowanie podstaw funkcjonalno-pragmatycznej metodologii językoznawstwa i tworzenie podstaw  lingwosemiotyki funkcjonalnej (zwłaszcza w zakresie teorii znaku językowego)  oraz opracowanie porównawczo-kontrastywnej kognitywistyki językoznawczej.

Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu Literaturoznawstwa koncentrują się wokół problemów związanych z historią literatury angielskiej,  niemieckiej i rosyjskiej oraz teorią literatury i ewolucji angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego systemu kulturowego.
Jednym z nurtów badawczych pracowników Zakładu Przekładoznawstwa i Kultury są współczesne zagadnienia teorii i praktyki przekładu, a zwłaszcza  najnowsze strategie przekładu. Przedmiotem badań jest również lingwistyka konfrontatywna oraz  lingwistyka dyskursu i jej perspektywy rozwoju w  paradygmacie współczesnej slawistyki.

Głównym obiektem badań pracowników Zakładu Praktycznej Nauki jest dyskurs ekonomiczny i nauczanie języka rosyjskiego biznesu, użycie tekstów  precedensowych, funkcjonalno-pragmatyczna analiza frazemów rosyjskich, wpływ stylu poznawczego zależności/niezależności od pola danych na proces uczenia się języka angielskiego oraz rola podręcznika w rozwijaniu kompetencji interkulturowej na lekcjach języka niemieckiego i angielskiego.
Ważne miejsce w poszukiwaniach badawczych pracowników Instytutu Filologii Obcych zajmuje zagadnienie edukacji interkulturowej w nauce języków obcych, bowiem analizowanie kultury implikuje analizę wzajemnego oddziaływania kultur. Wyniki badań pracowników są ściśle powiązane z procesem kształcenia i wielu studentów uczestniczy w ich realizacji poprzez aktywny udział w interdyscyplinarnym Studenckim Kole Naukowym „Tekst”. Rezultaty swoich prac studenci prezentują w licznych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą takich jak: Seminarium Naukowe z cyklu „Szkoła Otwartego Umysłu”, „Język, literatura i kultura Rosji. Teoria i praktyka”, „Młodzież wobec wyzwań współczesności” i in.