Studia rusycystyczne

Studia Rusycystyczne

 


 

Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pod red. Lidii Mazur-Mierzwy i Martyny Król-Kumor znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 punktów).

Czasopismo przeszło pozytywnie indeksację w kolejnym 2015 r. i zostało również umieszczone w międzynarodowej bazie referencyjnej Index Copernicus.


Czasopismo “Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” może pochwalić się wieloletnią tradycją. Wydawane jest od 1983 roku, najpierw pod nazwą „Kieleckie Studia Rusycystyczne” pod red. A. Semczuka i J. Żuka, następnie jako „Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej” pod red. A. Jankowskiego i K. Lucińskiego.
Od 2010 r czasopismo wydawane jest pod red. Lidii Mazur-Mierzwy. W skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą wybitni uczeni z Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy i Polski, którzy wnoszą cenne uwagi i opinie służące doskonaleniu poszczególnych tomów czasopisma. Każdy artykuł recenzuje dwóch niezależnych, zewnętrznych recenzentów. Uzyskanie przez autora artykułu jednej recenzji negatywnej powoduje, iż nie zostaje on przyjęty przez Kolegium Redakcyjne do publikacji.
Od kilku lat każdy tom czasopisma ukazuje się równocześnie w wersji elektronicznej na stronie “Studiów Rusycystycznych UJK” (także na stronie Instytutu Filologii Obcych UJK), co pozwala zapoznać się z zawartością danego rocznika szerszemu gronu czytelników i badaczy.
W czasopiśmie publikowane są artykuły, odzwierciedlające główne trendy badawcze w dziedzinach językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i przekładoznawstwa. Wyniki swoich badań i poszukiwań prezentują naukowcy z kraju i z zagranicy. Artykuły pisane są w języku polskim i rosyjskim. Wszystkie publikacje zaopatrzone są w streszczenia w języku angielskim. Po przyjęciu artykułów do druku autor otrzymuje do podpisania umowę potwierdzającą własne autorstwo i nienaruszanie praw innych osób.

anglia  Wersja angielska

rosja  Wersja rosyjska

Kolegium Redakcyjne:
prof.dr hab. Eleonora Lassan (Litwa)
prof. dr hab. Aleksiej Głazkow (Rosja)
prof. dr hab. Walentyna Gierasimczuk (Ukraina)
prof. dr hab. Margarita Gawrilina (Łotwa)
dr hab. prof. UJK Oleg Leszczak (Polska)
dr hab. prof. UJK Joanna Nowakowska-Ozdoba (Polska)

Sekretarz redakcji:
dr Yewgen Zubkov

Redaktor tematyczny:
prof. dr hab. Ludmiła Szewczenko

Redaktor językowy:
dr Irina Rolak

Recenzenci:
prof. dr hab. Joanna Mianowska
prof. dr hab. Izabella Malej
dr hab. prof. UKW Marek Marszałek
dr hab. prof. UB Władimir Zaika
dr hab. Katarzyna Dembska UMK

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji do druku:

Kolegium Redakcyjne Studiów Rusycystycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przyjmuje daną publikację do druku wówczas, gdy uzyskała ona 2 recenzje pozytywne. W przypadku uzyskania jednej recenzji negatywnej kolegium redakcyjne odrzuca daną publikacje.

Opis procedury recenzowania:

Kolegium redakcyjne Studiów Rusycystycznych UJK wysyła artykuły naukowe poprzez Uniwersytecką Platformę Czasopism do recenzentów zewnętrznych, którzy zgodnie z ankietą recenzji opiniują każdy tekst i polecają go do druku lub nie rekomendują do publikacji. Recenzent może zasugerować korektę i uzupełnienia w danym tekście. Następnie autor po zapoznaniu się z recenzją i dokonaniu właściwej korekty kieruje artykuł do redakcji.

Instrukcje dotyczące drukowania artykułów:

Maszynopis do redakcji wg zasad:

Format A-4. Zadruk jednostronny. Tekst pismem 12 p. Marginesy: górny i dolny po 2 cm; prawy 4 cm, lewy 3 cm. Interlinia przynajmniej 24 p. Około 30 wierszy na stronie i 60 znaków w wierszu.

Przypisy taką samą wielkością czcionki i interlinią jak tekst główny, w numeracji ciągłej.