Plan studiów (Filologia germańska)

STUDIA LICENCJACKIE

LP PRZEDMIOT SEMESTR GODZ. ECTS
MODUŁ OGÓLNOAKADEMICKI
1. Lektorat języka obcego 2,3,4,5 120 9
2. Wychowanie fizyczne 1,2 60 2
3. Technologia informacyjna 2 30 1
4 Filozofia 2 30 2
5 Wybrane zagadnienia interkulturowości 1,2 45 3
6 BHP i ergonomia 1 2 0
7 Przysposobienie biblioteczne 1 2 0
8 Ochrona własności intelektualnej 1 15 1
9 Przedsiębiorczość 1 15
MODUŁ KIERUNKOWY – FILOLOGIA
9 Wstęp do językoznawstwa 1,2 30 4
10 Wstęp do literaturoznawstwa 1,2 30 3
11 Wybrane zagadnienia językoznawstwa konfrontatywnego 5,6 30 3
MODUŁ PODSTAWOWY – FILOLOGIA GERMAŃSKA
12 Praktyczna nauka języka niemieckiego* 1,2,3,4,5,6 690 58
13 Gramatyka opisowa j. niemieckiego 1,2,3 105 8
14 Historia Niemiec 2,3 60 4
15 Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego 2 30 2
16 Historia literatury niemieckiej 2,3,4,5 90 8
17 Język łaciński 1,2 60 4
MODUŁ DYPLOMOWY
18 Proseminarium 3 30 2
19 Seminarium dyplomowe 4,5,6 120 14
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY – FILOLOGIA GERMAŃSKA TŁUMACZENIOWA**
20. Wstęp do translatoryki 4 60 4
21. Tłumaczenia praktyczne 5,6 60 4
22. Przekład tekstów użytkowych 4 30 3
23. Język niemiecki w biznesie 6 30 2
24. Terminologia specjalistyczna w przekładzie 6 30 2
25 Tłumaczenia a-vista 3,4 60 6
26 Historia języka niemieckiego 5 30 3
27 Praktyka zawodowa w zakresie tłumaczeń   6
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY – FILOLOGIA GERMAŃSKA Z MIĘDZYNARODOWĄ KOMUNIKACJA TURYSTYCZNĄ**
28 Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego 4 45 4
29 Geografia regionalna i turystyczna krajów niemieckojęzycznych 4,5,6 90 7
31 Korespondencja w turystyce 6 30 2
32 Warsztaty specjalistyczne: Komunikacja 3,4 45 3
33 Warsztaty specjalistyczne: Organizacja turystyki 5,6 60 5
34 Kraje niemieckojęzyczne w Europie i świecie 3 30 2
36 Praktyka zawodowa w zakresie turystyki   6
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY – FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM BIZNESU**
37 Podstawy organizacji i zarządzania 3 30 3
38 Wprowadzenie do językowej obsługi biznesu 4 30 4
39 Podstawy dyskursu ekonomicznego 4 30 3
40 Tłumaczenie tekstów biznesowych 5,6 60 4
41 Korespondencja w biznesie 4,5,6 60 6
42 Negocjacje w biznesie 5,6 60 4
43 Praktyka zawodowa w zakresie języka biznesu   6
MODUŁ FAKULTATYWNY – OGÓLNOGERMANISTYCZNY
44 Szwajcarska odmiana języka niemieckiego 3 30 3
45 Praca z tekstem medialnym 5,6 60 5
46 Muzyka i teatr w krajach niemieckojęzycznych 3 30 3
47 Historia architektury i sztuki krajów niemieckojęzycznych 5 30 4
48 Kraje niemieckojęzyczne po II wojnie światowej 3,4 60 5
49 Wybrane aspekty życia w krajach niemieckiego obszaru językowego 6 30 2
50 Język niemiecki w pracy naukowej 3,4,5,6 120 13
MODUŁ FAKULTATYWNY – METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO****
51 Wiedza o akwizycji języka 3 15 2
52 Metodyka nauczania j. niemieckiego 4,5 90 7
53 Praktyka metodyczna   6
MODUŁ FAKULTATYWNY – NAUCZYCIELSKI****
54 Podstawy psychologii 3 25 1
55 Podstawy pedagogiki 3 30 2
56 Podstawy diagnozy i profilaktyki psychologiczno-pedagogicznej 3 20 1
57 Psychologia rozwojowa i społeczna 3 30 2
58 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 30 2
59 Emisja głosu 3 15 1
60 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna   1
61 Dydaktyka ogólna 4 30 2
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO*
12a fonetyka praktyczna 1,2 45 4
12b ćw. gramatyczne 1,2,3,4,5,6 210 17
12c ćw. stylistyczno-kompozycyjne 1,2,3,4,5 135 12
12d ćw. receptywno-dyskursywne 1,2,3,4 105 8
12e ćw. receptywno-leksykalne 1,2,3,4 75 10
12f ćw. dyskursywne 1,2,3,4 90 7

**  Student może dokonać wyboru modułu specjalnościowego do końca zajęć w 2 semestrze

*** Student dokonuje wyboru przedmiotów z modułów fakultatywnych w takim wymiarze punktów ECTS, aby ich suma w semestrze wynosiła co najmniej 30

**** Moduły fakultatywne “Metodyka nauczania języka niemieckiego” oraz “Nauczycielski” realizują studenci chcący uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela

 

STUDIA MAGISTERSKIE

LP PRZEDMIOT SEMESTR GODZ. ECTS
MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY
1 Lektorat języka obcego 1,2 60 2
2 WF 4 30 1
3 Wybrane aspekty współczesnej literatury powszechnej 4 30 2
4 Elementy stylistyki języka polskiego 1 30 3
MODUŁ KIERUNKOWY – FILOLOGIA
1 Lingwistyka tekstu 1 30 3
2 Teoria dyskursu 3 30 2
MODUŁ PODSTAWOWY
1 Praktyczna nauka języka niemieckiego 1,2,3,4 270 21
2 Systemy społeczne i polityczne krajów niemieckiego obszaru językowego 1 30 3
3 Lingwistyczna analiza tekstu 2 30 2
4 Wybrane zagadnienia teorii translacji 1 30 3
5 Współczesna literatura niemieckojęzyczna 2 30 2
6 Podstawy językoznawstwa kognitywnego 1 15 3
7 Wybrane problemy leksykologii i leksykografii 1 15 3
MODUŁ DYPLOMOWY
1 Seminarium magisterskie 1,2,3,4 120 18
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY – Tłumaczeniowy
1 Tłumaczenia a vista 2 30 2
2 Tłumaczenia konsekutywne 3,4 45 5
3 Warsztat tłumacza przysięgłego 2 15 1
4 Tłumaczenie tekstów społeczno-politycznych 3 30 4
5 Tłumaczenie tekstów ekonomicznych i prawniczych 3,4 45 4
6 Analiza i redakcja tekstów publicystycznych 3 30 4
7 Praktyka zawodowa 6
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY – Komunikacja społeczna
1 Interkulturowe problemy kontaktów biznesowych 3 30 4
2 Negocjacje i organizacja przedsięwzięć społecznych 3 30 4
3 Wystąpienia publiczne 2,3 45 4
4 Językowa obsługa warsztatu przewodnika turystycznego 2,3,4 90 8
5 Praktyka zawodowa 4
MODUŁ FAKULTATYWNY – Media niemieckojęzyczne
1 Problemy społeczne i polityczne krajów niem. obszaru językowego w mediach 4 30 4
2 Obraz krajów niemieckiego obszaru językowego w polskich mediach 2 30 4
3 Media w rozwoju językowym 2 30 4
4 Niemieckojęzyczne media społecznościowe 3 30 5
5 Projekt medialny – przekład ścieżki dźwiękowej 4 30 4
6 Redakcja tekstu informacyjno-reklamowego 2 30 4
MODUŁ FAKULTATYWNY – Nauczanie języka niemieckiego
1 Psychologia ogólna 2 25 1
2 Pedagogika ogólna 2 30 2
3 Diagnoza i profilaktyka psychologiczno-pedagogiczna 2 20 1
4 Komunikacja interpersonalna 2 10 1
5 Emisja głosu 2 10
6 Psychologia rozwojowa i społeczna 2 25 2
7 Pedagogika społeczna 2 30 2
8 Poradnictwo edukacyjno-zawodowe 2 5 0
9 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 1
10 Dydaktyka ogólna 2 30 2
11 Dydaktyka języka niemieckiego 3,4 90 7
14 Praktyka metodyczno-przedmiotowa 6